Kasutustingimused


E-KAUPLUSE MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad SkinLab klientide (edaspidi Klient) ja SkinLab omaniku SkinLab OÜ (edaspidi SkinLab) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja SkinLab vahelisi suhteid SkinLab tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.

1.4. SkinLab jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.SkinLab.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. SkinLab koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.


2. SkinLab hinnakiri

2.1. SkinLab e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.3. SkinLab jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele SkinLab Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Vormista ost."

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust.

3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule "Esita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt ettemaksuarve.

3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tasunud vähemalt 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast SkinLab arvelduskontole. Tellimus postitatakse, kui Skinbeauty.ee arvelduskontole on laekunud 100% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.


4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Ettemaksuarve alusel pangaülekandega.

4.2. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel.

4.3. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@Skinlab.ee.

4.4. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud SkinLab.ee andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

5.2. Tööpäevadel enne 12.00 esitatud ja makstud tellimused saate kätte juba järgmisel päeval või vastavalt tootekaardile märgitud tarneajale. Saartel võib kohaletoimetamine aega võtta kuni 3 päeva. Juhul kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib SkinLab`i klienditugi Kliendiga kokku sobiva tarneajaTranspordi käigus vigastada saanud tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Kliendile. Juhul, kui toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Kliendile kauba maksumus.

5.3. SkinLab jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise

5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. SkinLab ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Sihtkoha muutumise korral palub SkinLab Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

5.6. Kui saadetis on SkinLab poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.

5.7 SkinLab ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida SkinLab ei saanud mõjutada või ette näha.


6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. SkinLab-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 2 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.

6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest SkinLab.ee poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@skinlab.ee.

6.3. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

6.4. SkinLab kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.


7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.2. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@skinlab.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; skinlab.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.7.3. SkinLab ei vastuta:

7.3.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest

7.3.2. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. SkinLab vastutab Kliendi ees SkinLab poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab SkinLabi ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. SkinLab ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5. SkinLab ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (SkinLab-ist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6. SkinLab ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.


9. Muud tingimused

9.1. SkinLab kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. SkinLab jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud SkinLab uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist SkinLab andmebaasist.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja SkinLab Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui SkinLab-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning SkinLab e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.